Vision och värderingar

Demokratin behöver informerade medborgare

Jag tror att informerade medborgare är en förutsättning för att den svenska demokratin ska fungera väl. Det är också viktigt att den politiska makten påverkas av en livlig och saklig offentlig debatt, men lika viktigt är saklig och allsidig rapportering om det som sker i Sverige och världen.

Jag har ägnat många år åt att delta i medierapporteringen, men jag kom för rätt länge sedan till slutsatsen att den här delen av samhällsmaskineriet inte fungerar bra nog. Den främsta bristen är att det är så pass mycket rena felaktigheter, men mest handlar det om överdrifter, vilseledande skildringar, irrelevant information, fixering vid personnyheter etcetera.

Fritt meningsutbyte och allsidig upplysning

Jag har alltid känt stark sympati för den svenska tryckfrihetsförordningen, som ju har två huvudsakliga mål: att verka för fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Jag har funderat mycket över dessa begrepp och vad det skulle innebära om samhället fungerade i full samklang med honnörsorden så att medborgarna verkligen kunde ta sin del i de demokratiska processerna och självständigt ta ställning i samhällsfrågor. Det här förutsätter både att vi har tillgängliga och fungerande offentliga samtalsarenor och att många människor kan och vill uttrycka sin mening på ett sätt så att de blir hörda och förstådda.

Många röster kan komma till tals

Jag vill dra mitt strå till stacken för att lägga grunden för en sund och saklig ”offentligkultur” som gör att vi kommer lite närmare grundlagens ord om fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Och så många som möjligt ska våga använda denna yttrandefrihet, vilket innebär att många röster kommer till tals. Om det offentliga samtalet sedan kan ha tyngdpunkten på sakfrågor och inte på stämplingar och personliga påhopp så är vi på väg mot ett sundare samhälls- och samtalsklimat.